Retningslinjer for klubber

Opdateret 5. maj
Bemærk at vejledningen kun gælder for klubarbejdet og ikke for lejre og sommeraktiviteter, som vi desværre ikke har retningslinjer for endnu.

 • Legestuer kan også samles 25 indendørs, fordi forældrene er nødvendige voksne.
 • Messy Church kan kun samles 10 personer indendørs, da også voksne er deltagere i aktiviteten.
 • Vi må ikke synge indendørs - så Gospel-kids kan kun mødes indendørs, hvis I ikke synger. Udendørs må alle gerne synge.
 • Foreningslokaler skal holdes lukkede for alle mellem 18 og 70 år, der ikke er nødvendige for aktivitetens afholdelse.

Vi kan igen holde klub indendørs 

 • Forsamlingsloftet er på 25 personer indendørs for unge under 18 år. Børn og unge under 18 år defineres som børn og unge til og med 17 år. Der må gerne deltage ledere over 18 år, da det er nødvendigt for at kunne gennemføre aktiviteterne. Ledere tæller med i de 25 personer.
 • Der er ikke krav om coronapas for hverken deltagere eller ledere for at deltage i foreningsaktiviteter.
 • Krav om mundbind, rengøring, udluftning osv. skal overholdes (se nærmere nedenfor).
 • Der kan være lokale nedlukninger som følge af højt smitteniveau. Sker dette skal disse regler efterleves uagtet disse retningslinjer.
 • Husk at det generelle forsamlingsforbud gælder, så snart klubaktiviteten ophører.
 • Udendørs må I være i grupper af 75 - og det er kun her, I må synge.

Vi håber, at I på trods af restriktioner og sent udmeldte retningslinjer har mulighed for at åbne, også indendørs.

Børnerådsmøder, årsfester og bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder må ikke afholdes i foreningslokaler, heller ikke selvom antallet er under det generelle forsamlingsloft på 25 personer. Dermed åbner det indirekte op for at afholde bestyrelsesmøder enten i private hjem eller på en café. Vi henstiller dog til at udvise forsigtighed, og om muligt holde møderne udendørs, evt. under et halvtag.

Børnerådsmøder - som en del af en klubgang - er dog ok indendørs.

Mht. årsfester kommer det an på en individuel vurdering. Er det en del af en klubgang og uden forældre, så det vil være ok.

Et fælles ansvar

Det er vigtigt, at vi tager fælles ansvar for at genåbning af klubberne sker sikkert og forsvarligt, så smittespredning begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem deltagerne, og at der er ekstra fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Hjælp hinanden med at komme godt i gang. Tag en snak om, hvordan I kan følge retningslinjerne, gennemgå jeres lokaler sammen – og gør det ok at minde hinanden om retningslinjerne i lederflokken.

Undgå smittespredning
Principperne bag retningslinjerne er at undgå smittespredning ved at:

 • Vaske hænder tit, eller bruge håndsprit. Der skal være let adgang til både håndvask og håndsprit (70-85 % alkohol) for alle deltagere. Holder I udendørs klub er håndsprit tilstrækkeligt. Vær opmærksom på, at mindre børn skal have hjælp til at anvende håndsprit korrekt – og at håndsprit altid skal opbevares uden for rækkevidde af børn.
 • Hoste eller nyse i ærmet.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Være opmærksom på rengøring.
 • Holde afstand og bed andre tage hensyn.
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med covid-19.

I kender efterhånden kravene - men her er de forklaret enkelt og konkret ...

For at kunne åbne og afholde klub skal følgende krav overholdes:

Antal

 • Der må maksimalt være 25 personer samlet i et lokale, hvis nedenstående arealkrav samtidig overholdes.
 • Der må maksimalt opholde sig 1 person pr. 4 m2 gulvareal i det lokale, hvor klubben afholdes. Hvis I det meste af tiden sidder ned, så er arealkravet 1 person pr. 2 m2. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. 
 • Aktiviteter kan foregå i flere grupper af 25 personer inkl. ledere, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement. Grupperne skal holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Ledere må ikke skifte fra den ene gruppe til den anden.
 • Der kan altså godt være flere grupper af maks. 25 personer i samme bygning.

Afstand

 • Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder for aktiviteter med fysisk leg - og for udendørs sang. Ved stoleopstilling måles afstanden fra midt stolesæde til midt stolesæde.
 • Aktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen Det er dog vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.
 • Afstand måles fra næsetip til næsetip. I skal minimere kontakten mellem deltagerne så meget som muligt, men der må gerne tages hensyn til deltagernes alder.
 • Tag hensyn til, at børn er børn – og at særligt mindre børn kan have svært ved at overholde retningslinjerne. Tal med børnene om det på en god måde, så det bliver italesat, at det ikke er naturligt for os at holde afstand, men at vi lige nu skal hjælpes ad med at gøre det.

Rengøring og indretning

 • Der skal være rengøring af fælles kontaktpunkter inden deltagernes ankomst og når klubben er færdig.
 • Aftal hvem der gør hvad, så I er sikre på at komme rundt om det hele.
 • Kontaktpunkter med særligt fokus på rengøring er håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Brug vand og universalrengøring på en opvredet engangsklud (fx skumvaskeklude).
 • Gennemgå før klubstart kontaktpunkter. Det anbefales at fjerne ikke-nødvendige kontaktpunkter (fx legetøj og spil, som er svært at rengøre).
 • Det er muligt at bruge fælles toiletter så længe myndighedernes generelle anbefalinger til hygiejne, afspritning, rengøring m.m. overholdes. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres (indkøb overfladedesinfektion – håndsprit må ikke anvendes). Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke anvendes fælles håndklæder til tørring. Brug papirservietter (eller en rulle køkkenrulle) i stedet.
 • Bruger I computer/tablet ifm. formidling – vælg at den i en periode kun må betjenes af lederen.
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere eller der benyttes personlige redskaber (foreslå fx børnene at tage eget penalhus med) eller engangsudstyr.
 • Kontaktpunkter, der er nødvendige i aktivitetsudøvelsen skal rengøres hyppigt – og husk håndhygiejne efter aktiviteten. Brugen af fælles kontaktpunkter bør begrænses mest muligt.
 • Sørg for god udluftning i lokalet - gerne mindst en gang hver time.
 • Skraldespande tømmes efter hver klubgang.

Mad og drikke

 • Ved servering af forfriskning skal dette gøres af den samme leder efter afspritning eller grundig vask af hænderne. Alle deltagere afspritter/vasker hænderne, inden de modtager forfriskningen. 

Personer i særlig risiko

 • Det anbefales, at ledere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke deltager som leder indtil videre.

Bliv hjemme ved symptomer og/eller sygdom

 • Ledere og børn bør ikke møde op i klubben, hvis der bare er milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Bliv hjemme indtil 48 timer efter symptomophør.
 • Hvis et medlem af lederens familie har symptomer på COVID-19, bør lederen ligeledes blive hjemme.

Brug af mundbind

 • Det er påkrævet alle på 12 år og derover at bruge mundbind eller visir i de situationer der er beskrevet nedenstående.
 • Krav om mundbind er ikke gældende udendørs.
 • Inden ledere eller deltagere på 12 år og derover går ind i bygningen, påføres mundbind eller visir. For deltagerne bæres dette til man sidder på sin plads i det lokale aktiviteten foregår i. For lederne bæres det til aktiviteten går i gang og ligeledes når man ikke er en del af aktiviteten. Når aktiviteten er slut påføres mundbind igen for ledere og deltager på 12 år og derover.
 • Husk, at mundbind eller visir ikke erstatter kravet om afstand, god håndhygiejne og afspritning : )

Du er som leder en del af aktiviteten (og behøver derfor ikke mundbind), mens du:

 • Byder velkommen i det rum, klubben bruger.
 • Holder bibeltime, bibelfortælling eller beder.
 • Instruerer en leg eller en aktivitet.
 • Medvirker i en leg eller en aktivitet
 • Sidder blandt børnene og sørger for ro.
 • Siger tak for i dag

Du er som leder ikke en del af aktiviteten (og skal derfor have mundbind på), når du:

 • Gør klar til klubbens virke i kirken eller missionshuset eller hvor klubben mødes.
 • Gør klar til en anden leg eller aktivitet i et tilstødende lokale.
 • Forbereder og serverer forfriskning.
 • Rydder op og gør rent efter klubben.
 • Går på toilet eller følger et barn på toilet.

Man er som deltager på 12 år og derover ikke en del af aktiviteten når man:

 • Forlader rummet, hvor aktiviteten foregår.

Vi anbefaler at forældre afleverer og afhenter deres børn udendørs, hvor der ikke er krav om brug af mundbind.

Hvis I går udenfor

Udendørs gælder forsamlingsforbuddet også. Her må der maksimalt være 75 personer samlet i foreningsregi.

 • Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. frivillige ledere og grupper holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Opdelingen kan fx ske ved tydelig markering med snore, kegler eller lignende.
 • Ledere indgår i optællingen af maks. 75 personer og må ikke gå fra den ene gruppe til den anden.
 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer er p.t., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer ved udendørs aktiviteter. Dog skal der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.

Ha' god samvittighed

BØR VI HOLDE KLUB?

Nogle stiller måske sig selv spørgsmålet, om ikke det er at vise samfundssind og solidaritet at lukke ned ligesom så meget andet i samfundet?

Det er en god overvejelse, men med heri skal være, at myndighederne har valgt at lukke andre dele af samfundet ned, for netop at foreningslivet kan holdes åbent – med børn og unges trivsel for øje, og for at børn og unge fortsat kan deltage i de vigtige fællesskaber, de er en del af.

Derfor skal der lyde en stor opfordring til at holde klubben åben med overholdelse af de gældende retningslinjer.

TAK
Det er fortsat vores gode opgave at give det største til de mindste – også midt i en coronatid. Og vi er taknemmelige for at det stadig kan lade sig gøre.

Der skal lyde en kæmpestor TAK til alle jer, der med opfindsomhed og kreativitet får tingene til lykkes. TAK for omstillingsparathed og syn for gode muligheder for at holde klubberne i gang.

Svært at mødes udenfor?

VI HAR IKKE EGEN GRÆSPLÆNE ...

Hvis I ikke har egen græsplæne eller lignende sted at kunne mødes på, så må I gerne mødes på den lokale boldbane eller i skoven.

Der er ikke noget krav om, at udendørs klubaktivitet skal finde sted i tilknytning til foreningslokaler. Derfor må klubben godt mødes andre steder.

I skal i princippet ikke kunne dokumentere, at I er en forening, hvis fx politiet kommer forbi. Det kan dog skabe tryghed hos jer som ledere at kunne dokumentere det - fx via et print af klubbens vedtægter og jeres program - eller sætte nedenstående plakat op.

Vis, at I gerne må mødes

For netop at skabe tryghed og vise lokalsamfundet, at I har lov til at mødes, kan I downloade og printe denne plakat. Laminer den evt. og sæt den op, hvor I mødes.

Hent plakat

En hos os er testet positiv

Se vejledning og mailtekst til forældre/værger, hvis en deltager eller leder er testet positiv - eller mistænkes at være det.

Læs mere

Corona-plakater

Ved indgangen skal der være synlig information om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Download og ophæng flg. tre plakater, der gennemgås sammen med børnene, så de er bekendte med retningslinjerne:

 

Har I et større arrangement, eller er lokalet kun godkendt til et vist antal personer, så brug desuden disse:

Download alle 5 plakater